1. Гол хэсэг
 2.  › 
 3. Тооллогын программ

Тооллогын программ


Бүх байгууллагуудадҮйлдвэрүүд, арилжаа, агуулахСанхүүгийнЭрүүл мэндийнГоо сайхныБиеийн тамир ба амралтынХэвлэл ба зар сурталчилгааныТээвэрлэлт ба түгээлтийнХими цэвэрлэгээ, угаалга ба цэвэрлэгээнийЗасвар, барилга, үл хөдлөхХүн амд үйлчилдэгБаримтуудПрограммыг захиалах


Арилжааны компанид зориулан «Тооллогын Төгс Систем» (ТТС)компаний бий болгосон программ нь суурин ба зөөврийн компьютер дээр сууж программ дээр ажиллах хүнээс системийн нэмэлт шаардлага нэхэхгүйгээр ажилладаг. Программ нь худалдан авагч, бүтээгдхүүн, мөнгө, худалдагч, төлбөрийн хэлбэрээр хязгаарлахгүйгээр арилжааны бүх харьцааны тооллогыг зохион байгуулдаг.Тооллогыг хүний хүчин зүйлийн оролцоогүйгээр чанарыг дээшлүүлэн автомат байдлаар явуулдаг.

Тооллогын программ нь мэдээлэлийн 3 блокоос тогтох бөгөөд тэдгээр нь тус бүрдээ онцлогтой өгөгдлүүдийг агуулах бөгөөд ажил үйлчилгээний тодорхой хэсгүүдийг хариуцсан байдаг. Эдгээр блокуудыг ажиллах дараалалаар байрлуулбал, нэгдүгээрт нь Лавлахууд-бүх процессуудыг шатлалын дараалалаар нь тааруулж оруулсан байдаг.Энэ блокыг ажлын эхэнд бөглөж үүний дараа түүнд дахин хандахгүй бөгөөд тэнд байгаа мэдээлэл нь үргэлж тухайн цаг үеийнх байх ёстой бөгөөд учир нь мэдээлэл-лавлагааны материалууд, стандартууд ба түүнд байгаа бусад материалууд үргэлж шинэчлэгдэж байдаг.

2-рт Модулийн блок бөгөөд хамгийн их ажилладаг хэсэг бөгөөд энд бараа, харилцагчидтай ажиллах болон борлуулалтанд хийгддэг бүх ажлууд явагдана. Энэ блокод ажилтнуудын хувийн журнал байх бөгөөд ажилтнууд эдгээрт өөрсдийн ажлын үр дүнг тэмдэглэдэг.Энэ блокт –программын тоолон тооцоолох үйл ажиллагаа явагдах бөгөөд цугларсан өгөгдлүүдийг боловсруулж бэлэн дүнг гаргах ба тэдгээрт нь Тайлангийн блокт анализ хийгддэг. Энэ блокт нь компаний арилжааны үйл ажиллагааны явцын үнэлгээ хийгддэг. Энэ блокт яг Лавлах шиг ажилладаггүй ч бий болгосон дүн шинжилгээний тайлангуудыг ажлын бүх хэсэгт идэвхитэйгээр ашиглана.

Модулийн блок – хэрэглэгчид онцгой сэтгэгдэл төрүүлэхгүй, хүртээмжтэй-энд бүх зүйл ойлгомжтой байж мэдээлэлүүд «ил харагдах » нэртэй, тус бүрт нь тодорхой Ажил, Мөнгө, Илгээлт, Харилцагчид г.м нэртэй байх ба процессуудын бичиглэлтэй хавтаснуудад хуваагдан бүтэцлэгдсэн байдаг.Ажилтнууд хувийн нэвтрэх нэр ба нууц үг авч, цахим хэлбэрийн тайлангууд, өөрийн ажиллах орон зайтай байна.

Дурьдсан зүйлүүд ажилтан нэг бүрийн хариуцлагын хүрээнд багтаж,ажлын биелэлт ба чанар, ажилтнуудын ажлын цагийн ашиглалт, тэдний оруулсан мэдээлэлийн үнэн магадлалыг шалгадаг удирдлагаас бусад хүмүүст хүртээмжгүй(хандах боломжгүй)

Мэдээлэлийн үнэн зөвийг шалгахад программ нь аудитын функцитэй бөгөөд түүнийг ашиглан өөрчлөлтийн сүүлийн төвшинг харж түүнийг хүлээж авах эсвэл татгалзахаа шийдэж болно.

ТТС-н тооллогын программ нь бүх анхны болон системд ажлын явцад орлуулсан өгөгдлүүдийг болон тэдгээрийн цаашдын өөрчлөлтүүдийг хадгалж байдаг тул хэдийгээр системд байгаа өгөгдлүүд хоорондоо харилцан хамааралтай ч ямар нэгэн үл нийцэл тэр дороо илэрдэг нь залилан хийж өгөгдлүүдийг хуурамчаар оруулахаас зайлсхийх боломжийг олгодог. Тооллогын программ нь хэд хэдэн өгөгдлүүдийн баз тэр дундаа нэр төрлийн ба харилцагсдын базыг бий болгох бөгөөд энэ нь борлуултанд ажиллахад үндсэн базууд болдог. Нэр төрлийн жагсаалт –барааны баз нь бараа нэг бүрийн арилжааны үзүүлэлтүүдийн жагсаалт байх бөгөөд тэдгээрийн нэгийг нь л ашиглан тухайн барааны шаардлагатай байгаа байрлал: нэр, бренд, ханган нийлүүлэгч, үнэ, тоо, штрихкод, хадгалагдаж байгаа газар зэргийг маш хурдан олох боломжтой. Өгөгдлүүдийг ирэх үеийн дагалдах хуудаснаас гараар эсвэл автоматаар нэмэгдэг. Дагалдах хуудас өөрийн дугаар ба бүртгэгдсэн огноотой байж үүгээр нь түүнийг маш хурдан олж болох бөгөөд хугацааны туршид дагалдах хуудаснууд маш олон болно. Программ нь тооллого явуулахын тулд барааны хөдөлгөөн ба байдлыг баримтжуулан бүх төрлийн дагалдах хуудсуудыг бие даан бий болгоно.

Худалдан авагчидтай ажиллахад зориулан CRM форматтай харилцагсдын базыг бий болгосон бөгөөд энэ нь борлуулалтыг нэмэгдүүлэхийн тулд харилцагсдын тооллогыг үр дүнтэйгээр явуулах боломжийг олгодог.CRM системд хадгалагдаж байгаа худалдан авагчидтай хийгдсэн арилжааны компаний харилцааны түүх нь тэдний хувийн хэрэгцээг илрүүлэх, сонголтын талаар мэдэх, хэрэгцээг нь хангахын тулд харьцах боломжийг хөгжүүлэхэд тусалдаг.

Худалдан авагчидтай харьцахад программ нь цахим холбооны 4 төрлийг(гар утасны зурвас, e-mail, Viber, дуут шуудан)-г ашиглахыг санал болгодог бөгөөд бичиглэлтэй илгээлт(олныг хамарсан, бүлгийн, хувь хүнд хандсан)-ийг дурын форматаар маягтуудын багцыг ашиглан CRM системээс шууд зохион байгуулна.

Худалдан авагчдын сонирхолыг барьж байх ба тэдний идэвхийг нэмэгдүүлэхийн тулд ТТС-н тооллогын программ нь үнэнч байсны төлөөх хөтөлбөрийг нэвтрүүлэх боломжийг санал болгох бөгөөд харилцагч хийсэн худалдан авалтынхаа төлөө урамшуулалын бонус авч түүнийгээ дараагийн удаагийн ирэлтэндээ төлбөр төлөхдөө ашиглах боломжтой болдог.Энэ бол урамшуулалын нэг хувилбар бөгөөд 2-р хувилбар нь хувийн үнийн хуудастай байж түүгээр зөвхөн тухайн хүнд үйлчлэх боломжтой байдаг. Арилжааны үйл ажиллагааг тоолохын тулд программ нь худалдан авагч, худалдагч, бараа, өртөг гэсэн хэсгүүдэд хуваагдсан тусгай хэлбэр- худалдааны цонхыг гаргаж өгдөг. Энэ хэлбэрт төлбөр баталгаажсны дараа тооллогын программ нь харилцагсдын базад энэ худалдан авагчийн худалдан авалтыг тэмдэглэж, худалдагчийн тайлангийн файлд тэмдэглэн агуулахын тооллогонд мөн бичих болно.

Манай программууд нь өргөн хүрээний боломжтой:

 • Худалдагчийн хийсэн арилжааны тооллогыг программ нь түүний борлуулалтын худалдааны цонхонд бүртгэгдсэн борлуулалтын ажлын хэмжээг үндэслэн хэлцэлт төлбөрийг цалинд нь нэмэгдүүлдэг.
 • Ийм байдлаар хийгддэг шагнал автоматаар нэмэгдүүлж байгаа нь худалдагчийг сахилга баттай байж худалдааг нягт нямбай ба хурдан хийж, үйлчлэх идэвхийг нэмэгдүүлдэг.
 • Программ агуулахын тооллогыг явуулж барааны нөөцийн явцыг мэдээлж, хэдий хугацаанд бараагаар хангагдахыг урьдчиланг гаргаж шинэ худалдан авалтын захиалгыг бүрдүүлнэ.
 • Хэрвээ бараа дуусаж байгаа бол хариуцагчид энэ тухай цаг алдалгүй мэдээлж мөн шаардлагатай тоог заасан захиалгыг автоматаар бүрдүүлнэ.
 • Программ нь статистик тооллого явуулж үүнийгээ үндэслэн тайлангийн үеийн хамгийн хөдөлгөөнтэй бараа, хамгийн хэрэгцээгүй бараа болон хамгийн их хүсэлттэй бараанаас ямар нь байхгүй байгааг тодорхойлдог.
 • Программ нь агуулахын хэт бараажилтыг бууруулж, зарагдахгүй байгаа бараанаас агуулахыг чөлөөлөхийн тулд түүнийг зарах тохиромжтой үнийг тооцоолдог.
 • Программ нь арилжаа-агуулахын хэрэгслүүд: штрихкод уншигч, цахилгаан жин, чек ба үнийн хуудас хэвлэгч, өгөгдлүүд цуглуулагч терминалуудтай амжилттайгаар хамтран ажилладаг.
 • ТТС-н тооллогын программ нь шаардлагатай бүх тайлангуудыг бүх төрлөөр нь тэр дундаа харилцагч талуудын баримтын эргэлт ба дагалдах хуудаснуудын бүх төрлүүдийг өөрийн өгөгдлүүд ба шаардлагатай бланкуудыг ашиглан гаргана.
 • Программ нь дурын форматаас их хэмжээний мэдээлэлүүдийг бусдын оролцоогүйгээр зөөж өөрийн бүтцийн хэсгүүдэд тараан байрлуулна.
 • Программ мэдээлэлийг гараар оруулахад тохиромжтой цахим хэлбэрүүд-цонх гаргаж тэнд нь хурдан сонгох боломжтой хариултуудын жагсаалттай үүрнүүд бэлэн байдаг.
 • Тооцоолсон бүх өгөгдлүүд нь цонхоор цахим хэлбэрээр өгөгдөх бөгөөд хэрэгтэй үзүүлэлтийг сонгон нэрээр нь базаас хайлт хийнэ.
 • Өгөгдлүүдийн баз нь ажиллахад хялбаршуулан төрлүүдийн ангилалыг ашиглаж олон бүлэглэл, хайлт ба шүүлт зэрэг функцээр удирдагдана
 • Программ дээр ажиллахад тохиромжтой 50 гаруй дизайнерийн хувилбартай энгийн ойлгомжтой интерфейстэй бөгөөд тохиромжтой чиглүүлэгчтэй, интернетгүйгээр хэсгийн холболтоор программ дээр ажиллах боломжтой.
 • Программ нь ажлыг хөнгөвчлөн хурдасгаж олон хэрэглэгчийн хандалтыг хангадаг тул ажилтнууд нь өгөгдлүүдийг хадгалах, эргэн харах, мэдээлэл давхцах асуудалгүйгээр нэгэн зэрэг ажиллаж болно.
 • Арилжааны компани нь газар нутгийн хувьд хоорондоо алслагдсан нэгжүүдтэй бол интернетээр холбогдсон нэгдсэн мэдээлэлийн сүлжээнд нэгжүүд нь орсон байж болно.